Visitatierapport 2015 – 2018

19 november 2019

Onafhankelijke visitatiecommissie

Alle woningcorporaties hebben de verplichting zich tenminste één keer per vier jaar te laten visiteren. Een onafhankelijke commissie geeft dan een objectief oordeel over het maatschappelijk presteren van de corporatie. Tevens biedt de visitatie een spiegelfunctie voor bestuurders en toezichthouders. De verkregen inzichten uit de visitatie kunnen gebruikt worden om van te leren en verbeteringen aan te brengen. Dit alles in het kader van een verantwoord beheer en ontwikkeling van het woningbezit van woningcorporaties in Nederland. Met als duurzame ambitie: behoud van eigentijdse en betaalbare woon- en leefomgevingen. Zo is in de zomer van 2019 een audit uitgevoerd bij SOR. Inmiddels is het visitatierapport uitgebracht en zijn er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Resultaten en aanbevelingen

Wij zijn heel tevreden met het resultaat. Vooral op de onderdelen ‘presteren naar vermogen’ (de slimme inzet van onze middelen) en ‘governance’ (hoe we de kwaliteit ons werk sturen en borgen) scoren we veel beter dan vier jaar geleden. Aandachtspunten zijn er ook. De visitatiecommissie heeft de aanbevelingen samengevat in bewonder en verwonderpunten. Zo geven de visitatoren aan bewonderend te kijken naar onze innovatieve en creatieve wijze waarop naar samenwerking wordt gezocht met andere partijen in de keten van wonen en zorg, waarbij nadrukkelijk vanuit de klant wordt gedacht.

De belanghebbenden begrijpen dat gezien het herstelplan, de mogelijkheden van SOR op het gebied van verduurzaming beperkt zijn. Toch vinden zij dat in de beperkte ruimte die er is, meer gedaan kan worden op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan ledverlichting of gezamenlijke inkoop. Dit nemen wij ter harte en zullen daar de komende tijd mee aan de slag gaan.

Via de onderstaande video kunt u het resultaat van het visitatieonderzoek bekijken. Het complete visitatierapport staat op onze website onder het kopje Governance: