SOR zoekt nieuwe leden Raad van Commissarissen

13 december 2019

SOR zoekt nieuwe leden Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen is SOR op zoek naar twee nieuwe leden. De voorkeur gaat uit naar iemand met een financieel aandachtsgebied en iemand met een vastgoedprofiel. 

Samenstelling

De Raad van Commissarissen SOR bestaat uit vijf personen, waarvan twee op voorspraak van de huurders.

Taken

De leden van de Raad van Commissarissen zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

  • Binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de Raad van Commissarissen om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de Raad zijn vastgelegd in een reglement, de actuele Governance Code Woningbouwcorporaties vormt daarvoor de basis.
  • Het optreden als werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur-bestuurder.
  • Het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De Raad van
  • Commissarissen beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant.
  • Het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van majeure besluiten.
  • Het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur-bestuurder: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningvormende sfeer – met de bestuurder op het terrein van o.a. beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.

De Raad van Commissarissen is in haar geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar taken. 

Uitgangspunten voor de Raad van Commissarissen is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. In dit geval een financieel-, en een vastgoed aandachtsgebied.

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl

https://www.publicspirit.nl/vacatures/