Logo DP Creative

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- DP Creative VOF: de gebruiker van de algemene voorwaarden; - Opdrachtgever: de wederpartij van DP Creative VOF.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DP Creative VOF en een opdrachtgever waarop DP Creative VOF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DP Creative VOF, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. De door DP Creative VOF gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. DP Creative VOF is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. DP Creative VOF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment gangbare stand der techniek.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DP Creative VOF het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DP Creative VOF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DP Creative VOF worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DP Creative VOF zijn verstrekt, heeft DP Creative VOF het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. DP Creative VOF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DP Creative VOF is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DP Creative VOF de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever DP Creative VOF derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DP Creative VOF zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal DP Creative VOF de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DP Creative VOF daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal DP Creative VOF geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt DP Creative VOF zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. DP Creative VOF behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging onderhoudsovereenkomst

Indien een onderhoudsovereenkomst is afgesloten kunnen beide partijen te aller tijden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van DP Creative VOF op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan DP Creative VOF ter kennis gekomen omstandigheden geven DP Creative VOF goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien DP Creative VOF de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is DP Creative VOF bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van DP Creative VOF schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DP Creative VOF.

2. Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan DP Creative VOF worden klachten niet gegrond verklaard.

3. Indien een klacht gegrond is, zal DP Creative VOF de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DP Creative VOF slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is inclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DP Creative VOF, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien DP Creative VOF met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is DP Creative VOF niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. DP Creative VOF mag prijsstijgingen doorberekenen, indien DP Creative VOF kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DP Creative VOF aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van DP Creative VOF en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens DP Creative VOF onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste EUR 450: 15%
- over het meerdere tot EUR 680: 10%
- over het meerdere tot EUR 1135: 8%
- over het meerdere tot EUR 4540: 5%
- over het meerdere 3%

2. Indien DP Creative VOF aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien DP Creative VOF aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan vervalt alle aansprakelijkheid DP Creative VOF.

2. De aansprakelijkheid van DP Creative VOF, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DP Creative VOF beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DP Creative VOF of haar ondergeschikten.

6. DP Creative VOF is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DP Creative VOF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DP Creative VOF niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. DP Creative VOF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DP Creative VOF haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DP Creative VOF opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DP Creative VOF niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien DP Creative VOF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

In geval van geschillen tussen DP Creative VOF en de opdrachtgever is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen in toepasselijke verdragen de buitenlandse rechter in de woonplaats van de opdrachtgever eveneens bevoegd is.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen DP Creative VOF en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Campolife Zorgwaard Laurens NB Promotions Zorg op Noord Jong010 DNA United Forwarders Immediate Fashion Indusmarket
Craneshipping Hotel Flora Reedijk Banden Robin Containers Dancestudio Roza Irene Weeda Videogame World